Creatieve Realisatie

Grafisch Ontwerp | MultiMedia | Beeldende kunst | Drukwerk

ALGEMENE/LEVERINGS VOORWAARDEN SIXFISH MEDIA

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder :

Opdrachtgever: degene die aan SIXFISH MEDIA de opdracht geeft tot het vervaardigen van zaken en/of verrichten van werkzaamheden.

SIXFISH MEDIA: de organisatie die een eventuele opdracht van de opdrachtgever gaat vervaardigen na uitbrengen van een offerte.

Overeenkomst: de tussen SIXFISH MEDIA en opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere door SIXFISH MEDIA uitgebrachte offerte of aanbieding en op alle tussen SIXFISH MEDIA en een

opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst

2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn enkel en alleen van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met

uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

1. Offertes van SIXFISH MEDIA zijn uitsluitend bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn gedaan. Offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Aanvaarding van een offerte is slechts geldig indien de offerte in haar geheel wordt geaccepteerd. Een niet integrale acceptatie van een offerte wordt beschouwd als een tegenaanbod of opdracht, in welk geval het bepaalde in lid 2 van toepassing is.

2. SIXFISH MEDIA heeft het recht een rechtstreekse opdracht te weigeren of een tegenbod niet te aanvaarden. Een integraal, binnen de geldigheidstermijn aanvaard aanbod kan niet worden geweigerd.

3. Door SIXFISH MEDIA in een offerte verstrekte gegevens blijven haar eigendom en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt. SIXFISH MEDIA is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen in berekeningen, prijscouranten, tekeningen of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden.

4. Wanneer op basis van de offerte geen opdracht wordt verleend, kan SIXFISH MEDIA aan opdrachtgever een redelijke vergoeding eisen terzake de door haar verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten, tenzij van te voren schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht, behoudens het hierna in dit artikel gestelde. Na de totstandkoming van de overeenkomst is SIXFISH MEDIA eerst gehouden werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever.

2. Een rechtstreekse opdracht of tegenaanbod wordt aanvaard middels verzending van een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever.

3. Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen of andere

rechtverkrijgenden.

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van SIXFISH MEDIA, voldoende

kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de opdracht alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever zekerheid te eisen dat alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen, zal worden voldaan.

Artikel 5: Wijziging/annulering van de overeenkomst

1. Wijziging of annulering van een opdracht om welke reden dan ook dient schriftelijk te worden gedaan aan SIXFISH MEDIA en behoeft haar schriftelijke instemming.

2. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en partijen de wijziging c.q. aanvulling hebben geaccordeerd.

3. In geval van eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegestane annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze schadevergoeding verschuldigd terzake van door SIXFISH MEDIA gemaakte kosten en geleden winstderving.

Artikel 6: Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Betalingen van opdrachtgever aan SIXFISH MEDIA dienen inclusief BTW te geschieden op een door SIXFISH MEDIA aan te wijzen bank- of girorekening.

2. De prijs die SIXFISH MEDIA geeft voor de te verrichten prestatie geldt enkel en alleen voor de prestatie conform de offerte.

3. Ingeval in de offerte vermeld staat dat de opdracht wordt verricht op basis van een urencalculatie zal de prijs van de opdracht bepaald worden door het aantal

uren dat aan de opdracht besteed is. Het aantal uren dat in een dergelijke offerte genoemd staat zijn het aantal begrote uren. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 7: Informatieoverdracht

1. Opdrachtgever zal aan SIXFISH MEDIA tijdig alle benodigde data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht ter beschikking stellen.

2. Opdrachtgever zal zich inspannen zijn medewerking te verlenen tot herstel en of aanpassing van fouten en of onduidelijkheden of andere defecten in data

en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht. SIXFISH MEDIA is niet aansprakelijk voor fouten, onjuistheden of andere defecten en kan niet op enigerlei wijze toerekenbaar tekort komen indien opdrachtgever niet of onvoldoende meewerkt aan herstel.

3. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door SIXFISH MEDIA niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of overige gegevens die mondeling of door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals daar zijn fax, telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 8: Prijswijziging

1. Onduidelijke tekst, databestanden of foutieve wijze van aanlevering door de opdrachtgever die SIXFISH MEDIA tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, zijn grond voor verhoging van de afgesproken prijsovereenkomst.

2. SIXFISH MEDIA is gerechtigd de overeengekomen prijsovereenkomst te verhogen c.q. te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

3. SIXFISH MEDIA is gerechtigd om de diensten en tarieven eenzijdig te wijzigen.

4. De tarieven kunnen door SIXFISH MEDIA worden gewijzigd.

5. SIXFISH MEDIA zal een prijswijziging niet eerder invoeren dan drie maanden nadat deze aan opdrachtgever middels een bekendmaking is aangekondigd.

Artikel 9: Betalingstermijn

1. De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien betaling van de factuur niet of niet volledig binnen de op de factuur vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 2% boven het percentage van de alsdan geldende wettelijke rente. De rente wordt berekend over het nog openstaande bedrag, vanaf de vervaldag tot en met de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand zal gelden. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op tenminste 15% van het door opdrachtgever nog verschuldigde bedrag met een minimum van €150,–.

3. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt ter voldoening van ten eerste de verschuldigde rente, vervolgens de door SIXFISH MEDIA gemaakte incassokosten en tot slot de oudste nog openstaande vordering.

4. Indien opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard of zijn onderneming staakt, worden alle vorderingen

van SIXFISH MEDIA op opdrachtgever terstond opeisbaar en kan geen beroep op verrekening worden gedaan.

5. SIXFISH MEDIA is gerechtigd de nakoming van haar verplichting uit de overeenkomst en deze voorwaarden op te schorten totdat opdrachtgever geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. SIXFISH MEDIA is niet aansprakelijk voor schade die een dergelijke opschorting met zich meebrengt.

6. Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op compensatie of enige korting ten aanzien van door hem aan SIXFISH MEDIA verschuldigde bedragen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. SIXFISH MEDIA is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeeltes, na aflevering van het eerste gedeelte ook naar de betaling te vragen voor de rest van de levering.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.

1. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de volledige medewerking bij de aflevering van de door SIXFISH MEDIA gedane zaken. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van SIXFISH MEDIA bij haar ophaalt of, indien aflevering aan het adres van opdrachtgever is overeengekomen, weigert de geleverde zaken in ontvangst te nemen.

2. De levering van zaken door SIXFISH MEDIA aan opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en eventuele kosten.

Artikel 11: Vertrouwelijke informatie

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIXFISH MEDIA is het opdrachtgever verboden kennis, documentatie, handleidingen, informatie en overige gegevens waarvan de vertrouwelijkheid als zodanig door SIXFISH MEDIA al dan niet schriftelijk is aangegeven openbaar te maken, te publiceren, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, direct dan wel indirect.

Opdrachtgever verplicht zich zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan de kennis, documentatie, handleidingen, informatie en

overige gegevens geheim te houden en voor zover mogelijk na beëindiging van de overeenkomst onverwijld aan SIXFISH MEDIA te retourneren. Opdrachtgever garandeert deze bepaling te zullen opleggen aan alle werknemers die de beschikking krijgen over de kennis, documentatie, handleiding informatie en overige gegevens. Hij daagt er zorg voor dat zijn werknemers deze voorwaarden zullen nakomen.

Artikel 12 : Termijn van levering

1. Een door SIXFISH MEDIA opgegeven termijn van levering heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aangegeven, slechts een indicatieve strekking. De rechtsgeldigheid van de uiterste termijn van levering vervalt op het moment dat de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud SIXFISH MEDIA in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk vastgestelde productiecapaciteit.

2. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door SIXFISH MEDIA gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door SIXFISH MEDIA mogelijk te maken, in het bijzonder het beantwoorden van vragen en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht.

3. Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling nodig is. SIXFISH MEDIA is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal SIXFISH MEDIA de overeenkomst alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 13: Onderzoek bij aflevering

1. Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering na te gaan of SIXFISH MEDIA de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Ingeval opdrachtgever het tegendeel blijkt, is hij gehouden SIXFISH MEDIA daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen. Opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 2 werkdagen na aflevering.

2. SIXFISH MEDIA is alsdan gehouden een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te leveren tenzij het verzuim onherstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen SIXFISH MEDIA en opdrachtgever als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of dekennisgeving tijdig te doen, dit zoals beschreven in lid 1 van dit artikel.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te kort of te lang moet worden beschouwd, zal deze termijn dan wel verlengd of verkort worden tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van SIXFISH MEDIA redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van SIXFISH MEDIA geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, het heeft bewerkt of verwerkt.

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot 3 dagen na aflevering op enigerlei wijze gebruik te maken van de door SIXFISH MEDIA afgeleverde zaken, anders dan voor de in lid 1 van dit artikel genoemde onderzoek.

Artikel 14: Drukproeven of andere proeven

1. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van SIXFISH MEDIA ontvangen druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te

controleren en deze met bekwame spoed aan SIXFISH MEDIA terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat SIXFISH MEDIA de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden correct heeft uitgevoerd.

3. SIXFISH MEDIA is niet aansprakelijk voor fouten, afwijkingen en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of

gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt in rekening gebracht tenzij van te voren uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven zijn inbegrepen.

Artikel 15: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening of proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting,

ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij naar het oordeel van SIXFISH MEDIA van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling of een afwijking gering is of niet, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde

zaken betreft.

3. Meer of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

a. oplage tot 20.000 eenheden: 10%

b. oplage van 20.000 eenheden en meer : 5%

Artikel 16: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtgever garandeert SIXFISH MEDIA dat door de nakoming van de overeenkomst en met name het openbaar maken van de van opdrachtgever

ontvangen zaken zoals informatiedragers en databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet

1912 met betrekking tot de onrechtmatige daad.

2. Opdrachtgever vrijwaart SIXFISH MEDIA zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend

kunnen maken.

3. Indien de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is SIXFISH MEDIA bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat SIXFISH MEDIA door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal SIXFISH MEDIA de order alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, blijft SIXFISH MEDIA steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de

nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals ontwerptekeningen detailtekeningen, muziek composities, computerprogrammatuur, databestanden en

soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

5. SIXFISH MEDIA heeft het recht ontwikkelde en uitgevoerde werken zelf te gebruiken als promotiemateriaal ten aanzien van derden.

6. De door SIXFISH MEDIA volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, detailtekeningen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelte daarvan mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor SIXFISH MEDIA bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

7. Opdrachtgever verkrijgt na levering het niet exclusieve recht tot gebruik van de door SIXFISH MEDIA in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de

zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid d. van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik van de geleverde zaken houdt met name niet in het

gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van het productieproces.

Artikel 17 : Eigendom productiemiddelen etc.

1. Alle door SIXFISH MEDIA vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, muziek composities, computerprogrammatuur en databestanden blijven het eigendom van SIXFISH MEDIA, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

2. SIXFISH MEDIA is niet gehouden de in lid 1. van dit artikel bedoelde zaken af te geven.

3. SIXFISH MEDIA is niet gehouden de in lid 1. van dit artikel bedoelde zaken te bewaren.

Indien SIXFISH MEDIA en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door SIXFISH MEDIA zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat SIXFISH MEDIA instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 18: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

1. SIXFISH MEDIA zal de door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1. bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er bij levering aan SIXFISH MEDIA een kopie van de afgedragen zaken aanwezig is. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door SIXFISH MEDIA verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dit geval dient opdrachtgever SIXFISH MEDIA op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. Opdrachtgever verleent SIXFISH MEDIA pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met SIXFISH MEDIA door hem in de macht van SIXFISH MEDIA worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan SIXFISH MEDIA verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 19: Door opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

1. Indien opdrachtgever met SIXFISH MEDIA is overeengekomen dat opdrachtgever materiaal ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. Opdrachtgever zal van SIXFISH MEDIA daartoe instructies ontvangen.

2. Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor

de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van SIXFISH MEDIA vragen.

Opdrachtgever staat ervoor in dat SIXFISH MEDIA hiervoor een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.

3. SIXFISH MEDIA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dit zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor SIXFISH MEDIA onoverzienbare verwerkingsmogelijkheden voortvloeiend uit de aard van de door opdrachtgever aangeleverde materialen en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan SIXFISH MEDIA getoonde monster en het later door opdrachtgever voor de oplage aangeleverd materiaal.

4. SIXFISH MEDIA staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, glans, kleur, licht of kleurechtheid of slijtvastheid indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Artikel 20: Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart SIXFISH MEDIA voor alle aanspraken die enige derde zou kunnen doen gelden in verband met de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten die in verband met de overeenkomst door opdrachtgever aan SIXFISH MEDIA zijn verstrekt.

2. Indien SIXFISH MEDIA terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en SIXFISH MEDIA alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Overmacht

1. Tekortkomingen van SIXFISH MEDIA in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Tekortkomingen van SIXFISH MEDIA in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare Nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen worden aangemerkt als niet aan SIXFISH MEDIA toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 22: Aansprakelijkheid

1. SIXFISH MEDIA is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

2. SIXFISH MEDIA is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van opdrachtgever.

3. SIXFISH MEDIA is niet aansprakelijk voor schade aan door hem van opdrachtgever ontvangen en door SIXFISH MEDIA te bewerken of te verwerken producten, indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en eventuele oppervlaktebewerkingen.

4. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van SIXFISH MEDIA uit welke hoofde ook te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor SIXFISH MEDIA betaling ontvangt op grond van de door haar gesloten verzekering

Artikel 23: Geschillen

1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en SIXFISH MEDIA dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten zullen worden beslecht door arbitrage door een rechter.

2. Een geschil is aanwezig indien een van de partijen verklaart dat dit het geval is.

3. De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht gebonden te zijn.

Artikel 24: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen SIXFISH MEDIA en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

SIXFISH MEDIA

Chopinplein 33

3261 WL Oud-Beijerland

KVK Rotterdam nr. 24420534

BTW nr. 1345.59.289.B01

Leveringsvoorwaarden kunnen op verzoek gratis worden opgestuurd.

Per telefoon. 0623495151 en/of per e-mail info@sixfish.nl

Hoi, Hoe kan ik je helpen?

Chopinplein 33
3261 WL oud-Beijerland
+31 6 23495151